Tilbage til forsidenFuglearter på frimærkerNyeste udgivelser Andre og symbolsk afbildede fugle Bestilling og links

De 10 nyeste europæiske fuglearter på frimærker
R
edigeret den 11. juli 2017

Litauen
14. juli 2017

0906lil

Lille rørvagtel - Porzana parva
0906 - L 19 cm. V 37 cm. Er lidt større end Dværgrørvagtel og har lysere underside. Lever i moser, sumpe og damme med åkander og anden flydende vegetation samt sumpede bredder ved søer og floder. Hunnen lægger 7-8 æg i en kopformet rede af sumpplanter, foret med græs og finere materiale på jorden og godt gemt i vegetationen. Sommergæst i Østeuropa fra Estland til Jugoslavien og det nordlige Italien. Overvintrer i Middelhavsregionen og Afrika. Meget sjælden og uregelmæssig gæst i Danmark.

Rumænien
1. september 2016

Bjergpiber - Anthus spinoletta
2114 - L 17 cm. Fuglen yngler almindeligt over trægrænsen på alpine enge. Om vinteren ses fuglen især på søbredder og fugtige enge helt ned til havniveau. Bjergpiberen er en meget sjælden gæst i Danmark.

bjergpiber
Letland
25. april 2016
isla0534
Islandsk ryle - Calidris canutus
0534 - L 25 cm. Nordens største ryle og er derfor let at kende i blandede flokke. Fuglen yngler ikke i Norden botset fra enkelte par på Svalbard. Fuglen er en højarktisk fugl som yngler på Nysibiriske Øer, Vrangeløen og lokalt i Alaska. Den Islandske ryle er en almindelig trækgæst ved den danske del af vadehavet hvor der er registreret flere end 30.000 fugle i september måned.
Slovenien
24. marts 2014
Klippesvale - Ptyonoprogne rupestris
1508 - L 14,5 cm. Fuglen yngler på klippevægge, i dybe kløfter eller på bygninger i bjergegne i det sydligste Europa. Yngler fra havniveau og op til ca. 2500 m over havet men fouragerer i endnu større højder. Trækfugl i de nordligste yngleområder. Meget sjælden gæst i Danmark.
kli1508

Holland
2. januar 2014

hav1824

Havesanger - Sylvia borin
1824 - L 14 cm. En ret stor og ensfarvet sanger som er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. De største bestande findes i de østlige dele af landet med Bornholm som den tætteste bestand. Fuglen yngler i hele Skandinavien og det meste af det sydlige Europa. Ankommer fra vinterkvartererne i Afrika i april/maj og trækker igen august/september. Havesangeren bygger sin rede i en lav busk. de 5 øg lægges primo juni og udruges af begge fugle i ca. 2 uger og 2 uger senere er ungerne flyveklare.

Litauen
7. september 2013

Markpiber - Anthus campestris
2112 - L 16 cm. En stor lys piber med sandfarvet overside og med nogle svage mørke striber på brystsiderne. Sangen består af gentagne "ziryh" eller "tzirlyh" i en vemodig og metallisk tone. Fåtallig ynglefugl i tørre områder med spredt vegetation med åbne pletter med jord eller sand. I sydeuropa også i bjerge og på alpine enge. I Danmark er den en sjælden ynglefugl og sjælden trækgæst.
2112mar

Åland
5. april 2013

rodstrubetlom
Rødstrubet lom - Gavia Stellata
0108 - L 61 cm.V 111 cm. Rødstrubet lom yngler ikke i Danmark, men yngler i de 4 øvrige nordiske lande og på Færøerne og Svalbard. Fuglen yngler typisk i vandhuller og småsøer i fjeldet men har også ynglepladser ved kysten. Fuglen yngler fra 2-3 års alderen og vender tilbage til den samme plads. De 1-2 æg udruges af parret i fællesskab på ca. 4 uger.
Østrig
2. april
2013

Toplærke - Galerida cristata
2113 - L 17 cm. Yngler i lavtliggende kulturlandskaber i Middelhavsområdet. En fåtallig ynglefugl i Jylland og på Fyn, mens den er en sjælden trækgæst i det østlige Danmark.

2113top
Holland
20. august
2007
0845can Canadagås - Branta canadensis
0845 - L 105 cm. V 170 cm. Fuglen er en nordeuropæisk art som er udsat rundt omkring i Europa. Yngler i det meste af Sverige og det sydlige Norge og Finland. Fuglen lægger 5-6 æg som den ruger ud i løbet af 4 uger og ungerne er flyvefærdige efter yderligere ca. 6-7 uger

Letland 23. september 2011

Gulbug - Hippolais icterina
1823 - L 11 cm. Yngler i åbne løvskove og blandskove med kraftig undervegetation. Den yngler i det meste af Skandinavien, bortset fra det nordligste. I det øvrige Europa yngler Gulbugen fra det østlige Frankrig til det sydlige Sibirien. Gulbugen lægger 4-5 æg i reden som er placeret i 1-3 meters højde. Gulbugen lever mest af insekter, men spiser også bær om efteråret. Trækker til tropisk Afrika.
gul1823
Tilbage til toppen