Tilbage til forsidenFuglearter på frimærkerNyeste udgivelser Andre og symbolsk afbildede fugle Bestilling og links

De 10 nyeste europæiske fuglearter på frimærker
R
edigeret den 23. april 2020

Tjekkiet
2. sept. 2020

bom2234
Bomlærke - Emberiza calandra
2234 - L 18 cm. Største værling, Yngler i Danmark, Vestsverige og England i nord og sydpå over hele Europa og Nordafrika. Lever i åbne landskaber med spredte træer og buske. Bomlærken lever i polygami. En han kan have op til 7 hunner. Den lægger 4-6 lysegrå æg i en løst bygget græsrede som placere i tæt græs eller i en busk. Hannen deltager i forskellig grad i fodringen af ungerne afhængig af hvor mange hunner han har. Fuglen lever af ukrudtsfrø og korn og om sommeren af insekter.
Tyrkiet
9. maj 2019

Stribet dværghornugle - Otus brucei
1214 - L 20 cm. V 55 cm. Fuglen forekommer i tørre kulturlandskaber i parker, haver og oaser fra Uzbekstan og sydpå til den arabiske halvø, Sydiran og det centale Irak og dele af Sinaihalvøen og Sydøsttyrkiet.

stri1214
Bulgarien
24. april
2019
lan1139 Lannerfalk - Falco biarmicus
1139 - L 47 cm. V 105 cm. Fuglen ligner vandrefalken, men er slankere og har længere hale. Den lever og yngler i det sydligste Europa i landene omkring Middelhavet. Den lever i åbne landskaber med klipper og bjergskråninger. Fuglen lægger 3-4 æg i en skrabet fordybning på en klippehylde.

Grækenland
31. juli 2019

Klippespætmejse - Sitta neumayer
1614 - L 15 cm. Ligner en bleg spætmejse. Har stemmemæssigt et stort og fyldigt repertoire. Kaldet er en trillende strofe i både høje og lave tonehøjder. Fuglen lever på klippeskråninger, raviner og andre klippeområder i det vestlige Bulgarien og Grækenland. Fuglen lægger 6-10 æg i en rund mudderrede med en kort rørformet indgang som bygges i en klippesprække.
kli1614

Litauen
14. juli 2017

0906lil

Lille rørvagtel - Porzana parva
0906 - L 19 cm. V 37 cm. Er lidt større end Dværgrørvagtel og har lysere underside. Lever i moser, sumpe og damme med åkander og anden flydende vegetation samt sumpede bredder ved søer og floder. Hunnen lægger 7-8 æg i en kopformet rede af sumpplanter, foret med græs og finere materiale på jorden og godt gemt i vegetationen. Sommergæst i Østeuropa fra Estland til Jugoslavien og det nordlige Italien. Overvintrer i Middelhavsregionen og Afrika. Meget sjælden og uregelmæssig gæst i Danmark.

Rumænien
1. september 2016

Bjergpiber - Anthus spinoletta
2114 - L 17 cm. Fuglen yngler almindeligt over trægrænsen på alpine enge. Om vinteren ses fuglen især på søbredder og fugtige enge helt ned til havniveau. Bjergpiberen er en meget sjælden gæst i Danmark.

bjergpiber
Letland
25. april 2016
isla0534
Islandsk ryle - Calidris canutus
0534 - L 25 cm. Nordens største ryle og er derfor let at kende i blandede flokke. Fuglen yngler ikke i Norden botset fra enkelte par på Svalbard. Fuglen er en højarktisk fugl som yngler på Nysibiriske Øer, Vrangeløen og lokalt i Alaska. Den Islandske ryle er en almindelig trækgæst ved den danske del af vadehavet hvor der er registreret flere end 30.000 fugle i september måned.
Slovenien
24. marts 2014
Klippesvale - Ptyonoprogne rupestris
1508 - L 14,5 cm. Fuglen yngler på klippevægge, i dybe kløfter eller på bygninger i bjergegne i det sydligste Europa. Yngler fra havniveau og op til ca. 2500 m over havet men fouragerer i endnu større højder. Trækfugl i de nordligste yngleområder. Meget sjælden gæst i Danmark.
kli1508

Holland
2. januar 2014

hav1824

Havesanger - Sylvia borin
1824 - L 14 cm. En ret stor og ensfarvet sanger som er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. De største bestande findes i de østlige dele af landet med Bornholm som den tætteste bestand. Fuglen yngler i hele Skandinavien og det meste af det sydlige Europa. Ankommer fra vinterkvartererne i Afrika i april/maj og trækker igen august/september. Havesangeren bygger sin rede i en lav busk. de 5 øg lægges primo juni og udruges af begge fugle i ca. 2 uger og 2 uger senere er ungerne flyveklare.

Litauen
7. september 2013

Markpiber - Anthus campestris
2112 - L 16 cm. En stor lys piber med sandfarvet overside og med nogle svage mørke striber på brystsiderne. Sangen består af gentagne "ziryh" eller "tzirlyh" i en vemodig og metallisk tone. Fåtallig ynglefugl i tørre områder med spredt vegetation med åbne pletter med jord eller sand. I sydeuropa også i bjerge og på alpine enge. I Danmark er den en sjælden ynglefugl og sjælden trækgæst.
2112mar
Tilbage til toppen